Aviso Legal, Política de Privacidade e Cookies


Aviso legal

Conforme á Lei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) e Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, as presentes Condicións de Uso, e Política de Privacidade e Cookies, regulan o uso do sitio web, “www.ariasavogados.com”, do que ROMAN ARIAS FRAIZ, con N.I.F.: 44.493.377-S, é titular e responsable.

Política de privacidade

RESPONSABLE Responsable: ARIAS AVOGADOS, Román Arias Fraiz, col. 2.554 ICA Ourense, N.I.F: 44.493.377-S
Dirección: Rúa da Concordia nº1 Entlo A-B, 32003, Ourense
Teléfono: 988 609 224
Correo Electrónico: despacho@ariasavogados.com
FINALIDADE Arias Avogados, levará a cabo o tratamento de datos coa finalidade de prestar os servicios xurídicos que serán acordados co CLIENTE no documento de encargo profesional. En concreto, o asesoramento xurídico extraxudicial e xudicial.
-Non existirán decisións automatizadas nin se elaborarán perfiles a partir do tratamento dos seus datos.
-Os datos proporcionados a Arias Avogados conservaranse durante o tempo que dure a execución do encargo profesional, a relación profesional e o mantemento da mesma. Ditos datos permanecerán no sistema de tratamento do responsable. Unha vez finalizada a relación profesional e comunicada a mesma, os datos persoáis facilitados destruiranse no plazo de 30 días dende a comunicación, salvo que por imperativo legal se teña a obriga de conservalos.
Será necesaria comunicación da finalización da relación profesional, por parte do CLIENTE, por motivo da natureza da prestación de servizos, espaciados no tempo e non periódicos, posto que o perxuizo de destruir toda a documentación na que se empregaron os seus datos, é moito maior que a simple comunicación da finalización da relación profesional.
LEXITIMACIÓN Execución de encargo profesional e consentimento expreso manifestado no mesmo documento de encargo profesional, mediante resposta afirmativa, manuscrita e previa á información, realizada polo propio CLIENTE.
DESTINATARIOS O CLIENTE consinte expresamente a cesión dos seus datos cando sexa necesario para a mellor prestación do servizo, sempre que únicamente se cedan os datos imprescindibles para tal fin. Poderanse ceder datos do CLIENTE ás entidades públicas ou privadas necesarias, aos efectos de alcanzar a pretensión que se defende, xa sexa de maneira xudicial ou extraxudicial, sempre e cando sexan adecuados e garden relación coa finalidade que se persigue. O consentimento de cesión a terceiros podrá ser revocado en calquera momento mediante comunicación ao despacho profesional, de acordo ao apartado seguinte, DEREITOS.
E en concreto podrán ser cedidos a: Autoridades de Control en materia de Protección de Datos de cada país membro de UE, Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Catalana de Protección de Datos, Agencia Vasca de Protección de Datos, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Procuradores, Notarías, Registro Civil, Registro de la Propiedad.
En caso de necesitar ceder os seus datos a un novo terceiro, solicitaráselle de novo, cosentimento expreso sobre tal cesión en concreto, e no caso de non concederse, non se procederá á cesión, salvo que sexa por imperativo legal.
-Non se contemplan transferencias internacionáis dos datos.
DEREITOS O cliente ten dereito a obter o acceso aos seus datos, á sua rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao mesmo, así como á portabilidade dos seus datos, solicitandoo mediante comunicación ao despacho profesional, ben ao domicilio do mesmo, Rúa da Concordia nº1 Entlo A-B, 32003, Ourense, ou á dirección de correo electrónico protecciondedatos@ariasavogados.com, adxuntando, en ambos casos, fotocopia de documento identificativo (D.N.I., C.I.F., N.I.E., ou Pasaporte).
PROCEDENCIA Os datos proceden do propio cliente e interesado.

Política de cookies

¿Qué son as cookies?

A Web de ARIAS AVOGADOS, “www.ariasavogados.com” emprega Cookies. As Cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do Usuario nunha web determinada. A primeira finalidade das Cookies é a de facilitar ao usuario un acceso máis rápido aos servizos seleccionados. Ademáis, as Cookies personalizan os servizos que ofrece a Web, facilitando e ofrecendo a cada usuario información que é do seu interese ou que pode ser do seu interese, en atención ao uso que realiza dos Servizos.

A Web emprega Cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do usuario. As Cookies asócianse únicamente a un usuario anónimo e ao seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoáis do usuario. O usuario poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das Cookies enviadas pola Web, sin que se perxudique a posibilidade do usuario de acceder aos contidos de dita web. Sin embargo, facémoslle notar que, en todo caso, a calidade do funcionamento da páxina Web pode disminuir.

¿Qué tipo de cookies existen?

As cookies, en función da súa Permanencia, pódense dividir en:

 • “Cookies de sesión”: as primeiras expiran cando o usuario pecha o seu navegador.

 • “Cookies persistentes”. As segundas expiran en función de cándo se cumpla o obxetivo para o que serven (por exemplo, para que o usuario se manteña identificado nos Servizos) ou ben cando se borran manualmente.

Adicionalmente, en función do seu Obxetivo, as Cookies pódense clasificar do seguinte xeito:

 • “Cookies de rendemento”: Este tipo de Cookie lembra as súas prferenzas para as ferramentas que se atopan nos servizos, polo que non teñen que tornar a configurar o servizo cada vez que vostede visita. A modo de exemplo, nesta tipoloxía inclúense:

  • Axustes de volume de reproductores de vídeo ou sonido.

  • As velocidades de transmisión de vídeo que sexan compatibles co seu navegador.

 • “Cookies de xeo-localización”: Estas Cookies son empregadas para averiguar en qué país se atopa cando se solicita un servizo. Esta Cookie é totalmente anónima, e emprégase so para axudar a orientar o contido á súa ubicación.

 • “Cookies de rexistro”: As Cookies de rexistro xéranse unha vez que o usuario se rexistra ou posteriormente abre a súa sesión, e empréganse para identificarlle nos servizos cos seguintes obxetivos:

  • Manter ao usuario identificado de xeito que, se pecha un servizo, o navegador ou o ordenador e noutro momento ou outro día volve entrar en dito servizo, seguirá identificado, facilitando así a súa navegación sen ter que se volver identificar. Esta funcionalidade pódese suprimir se o usuario pulsa a funcionalidade “pechar sesión”, de xeito que esta Cookie se elimina e a próxima vez que entre no servizo o usuario terá que iniciar sesión para estar identificado.

  • Comprobar se o usuario está autorizado para acceder a certos servizos, por exemplo, para participar nun concurso.

 • “Cookies analíticas”: Cada vez que un Usuario visita un servizo, unha ferramenta dun proveedor externo xera unha Cookie analítica no ordenador do usuario. Esta Cookie que sólo se xenera na visita, servirá en próximas visitas aos Servizos da Web para identificar de forma anónima ao visitante. Ós obxetivos principais que se persiguen son:

  • Permitir a identificación anónima dos usuarios navegantes a través da “Cookie” (identifica navegadores e dispositivos, non persoas) e polo tanto a contabilización aproximada do número de visitantes e a súa tendencia no tempo.

  • Identificar de forma anónima os contidos máis visitados e polo tanto máis atractivos para os usuarios.

  • Saber se o usuario que accede é novo ou repite visita.

  • Importante: Salvo que o usuario decida rexistrarse nun servizo da Web, a “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter persoal que lle poida identificar. Ditas Cookies só se empregarán con propósitos estadísticos que axuden á optimización da experiencia dos Usuarios no sitio.

 • “Cookies de publicidade comportamental”: Este tipo de “Cookies” permite ampliar a información dos anuncios mostrados a cada usuario anónimo nos Servizos da Web. Entre outros, almacénase a duración ou frecuencia de visualización de posicións publicitarias, a interacción coas mesmas, ou os patróns de navegación e/ou compartimentos do usuario xa que axudan a conformar un perfil de interese publicitario. Deste xeito, permiten ofrecer publicidade afín aos intereses do usuario.

¿Qué cookies empregamos?

O sitio web emprega cookies propias e de terceiros para personalizar a súa experiencia de navegación e mellorar os nosos servizos, recabando información acerca do uso de dito sitio web. Conforme á lexislación vixente e presente na Política de Cookies faise público a relación e descripción das Cookies empregadas.

As cookies que empregamos na nosa páxina web son:

 • PROPIAS:

  • Preferencias: Estas cookies permiten recordar os teus axustes e preferencias, como o idioma preferido e a tua configuración de privacidade.

 • DE TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIZOS:

¿Cómo borrar as Cookies despois de navegar polas nosas plataformas?

Se o desexas, podes deshabilitar as nosas propias cookies. Sin embargo, se o fas, é posible que algunhas funcionalidades non se executen correctamente ou que a navegación resulte máis complexa. Por elo, recomendámosche que as manteñas activadas e, só se o desexas, que as borres ao saír da Plataforma.

 • Se empregas Google Chrome, accede á opción “Borrar datos de navegación” a través do menú “Historial”. Aparecerá un menú emerxente no que poderás decidir qué información quere borrar, incluidas as cookies.

 • Se empregas Firefox, accede á opción “Limpar o historial” a través do menú “Historial”. Aparecerá un menú emerxente no que poderás decidir qué información queres borrar, incluidas as cookies.

 • Se empregas Internet Explorer, accede á opción “Eliminar o historial de exploración” a través do menú “Ferramentas”. Aparecerá un menú emerxente no que poderás decidir qué información queres borrar, incluidas as cookies.

 • Se empregas o navegador de Android Chrome, accede á opción “Seguridade e privacidade” a través do menú “Axustes”. Aparecerá un menú emerxente no que poderás decidir qué información queres borrar, incluidas as cookies.

Como podes observar, a forma de actuar é moi parecida en todos os navegadores así que se usas un navegador distinto dos mencioados, non che resultará difícil atopar a funcionalidade de borrar datos de cookies. Tamén podes configurar o teu sistema para que borre todas as cookies automáticamente ao finalizar a sesión de navegación.

¿Cómo deshabilitar as Cookies?

O modo no que o usuario pode deshabilitar cookies dependerá do navegador ou navegadores que empregue. Todos os navegadores permiten cambiar a configuración relacionada coas cookies. A continuación indicamos os pasos a dar para chegar a dita configuración nos principais navegadores empregados na actualidade:

No caso de que o usuario impida a activación das cookies ou desactive no caso de autorizalas previamente, poderá afectar ao funcionamento dalgunhas funcionalidades do sitio web.

Do mismo xeito, tampouco poderemos obter información sobre navegación dos usuarios polo noso sitio web, o cal impedirá ou dificultará a mellora da información e contidos que publicamos así como a súa presentación.

Ademáis, co teu navegador podes iniciar unha navegación privada de xeito que o teu sistema non almacene información non desexada no teu disco duro.

Incluso podes ver todas as cookies que o teu navegador almacena no seu disco duro e, si o desexas, borralas unha a unha. Por exemplo, se o teu sistema operativo é Windows 7 e emprega a versión 10 do navegador Internet Explorer, as cookies que este navegador almacena no seu disco duro, normalmente ubícanse na seguinte ruta:
C:\Users\[NombreUsuario]\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\.

Por último, debes saber que a maioría dos exploradores informan de cómo evitar a aceptación de novas cookies, de cómo facer que se che notifique a recepción dunha nova cookie ou de cómo desactivar as cookies por completo. Se queres saber máis sobre o funcionamento das cookies, recomendámosche que consultes a "axuda" que se mostra nas barras de ferramentas dos seus navegadores (se presiona F1 en equipos Windows tamén accederá á axuda).

Se desexa máis información acerca das cookies, pode ver a “Guía sobre o uso das cookies” elaborada pola Axencia Española de Protección de Datos.

¿Pódense producir modificacións da Política de Cookies?

A Web pode modificar esta Política de Cookies en función das esixencias lexislativas, reglamentarias, ou coa finalidade de adaptar dita política ás instruccións dictadas pola Axencia Española de Protección de Datos, por elo aconséllase aos usuarios que a visiten periódicamente.

Cando se produzan cambios significativos nesta Política de Cookies, comunicaranse aos usuarios ben mediante a web ou a través de correo electrónico aos usuarios rexistrados.

É posible que a estructura e funcionalidades do presente sitio web se modifique para engadir novos apartados, servizos ou contidos, o cal pode supoñer que se modifique o uso e, polo tanto, a nosa política sobre sobre cookies. Por elo recomendámoslle aos usuarios que cada vez que accedan ao noso sitio web revisen as políticas de cookies publicadas por si se produxera algún cambio dende a súa última visita.