Como pai xa podes optar de xeito directo ao complemento de maternidade

O pasado 8 de marzo o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) a través dunha Orde remitida á súa plantilla, informa do cambio de criterio na xestión do complemento de maternidade -tan comentado nos últimos meses- ao que teñen dereito todos os pensionistas con dous ou máis fillos/as que accederan a esta situación entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 3 de febreiro de 2021 e que viran interrumpida ou afectada a súa carreira profesional con ocasión do nacemento ou adopación dos fillos e fillas.

 

A Seguridade Social indica que “procederá recoñecer o complemento de maternidade ao pai que reúna os requisitos necesarios para percibilo, ainda cando se houbera reconocido previamente á nai polos mesmos fillos/as”.

 

Ata o de agora, o criterio do INSS foi o de non conceder este complemento aos varóns, o que desencadeou numerosas reclamacións xudiciáis, as cales culminaron no pronunciamento do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE), que dictaminou no ano 2019 que dita exclusión (o non recoñecer o complemento de maternidade aos pais), supuña unha discriminación. Dende entonces únicamente se recoñecía este complemento a aqueles pais que tiñan recoñecido o mesmo mediante sentencia firme; do contrario, denegaríase sistemáticamente.

 

Recentemente, o 21 de febreiro o Tribunal Supremo pronunciouse ao respecto a través da STS: 322/2024 indo un paso máis adiante, dictaminando que este dereito nin prescribe nin pode considerarse independente do cobro da prestación, argumentando que en ningún caso o inicio do prazo de prescripción podría fixarse antes da sentencia anteriormente mencionada do TJUE do 12 de decembro do 2019. Neste sentido, vese novamente modificado o xeito de proceder da Seguridade Social, que contemplaba un prazo de cinco anos dende o acceso da persoa á situación de pensionista para poder reclamar este complemento.

 

Na súa sentencia, o Tribunal Supremo declara firme o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria, que señala a imprescriptibilidade de dito complemento. O supremo regula así o caso dun pai de tres fillos que reclamou o complemento sete anos despóis de empezar a cobrar a pensión e establece que o mesmo non prescribiu porque “goza da mesma natureza xurídica que a pensión á que complementa”.

 

Con este cambio de criterio agárdase que aqueles pais que reúnan os requisitos, poidan gozar do seu dereito sen necesidade de acudir á xustiza e recuperar os atrasos deste complemento aqueles que non o houberan reclamado por entender que o seu dereito estaba prescrito. Espérase así que todas aquelas reclamacións pendentes, se resolvan dunha maneira áxil que evite máis esperas para os beneficiados deste complemento.

Comparte este artículo en tus redes
Toll Free
1-885-245-45635
New York
1-455-245-45623
Toronto
1-657-544-45623