Pensión de orfandade en supostos de violencia de xénero

Real Decreto Legislativo 3/2019 creou a prestación de orfandade por violencia de xénero e outras formas de violencia contra a muller, coa finalidade de protexer aos fillos das mulleres falecidas como consecuencia desta lacra.

En termos xeráis, a prestación de orfandade ten por obxeto garantir as necesidades económinas orixinadas polo falecementos do proxenitor ou proxenitores. O importe habitual é do 20% da base reguladora do difunto, salvo naqueles casos nos que falecen ambos proxenitores, no que o importe increméntase.

Debido a que nos últimos anos, una gran porcentaxe dos orfos eran fillos e fillas de mulleres que perderon a vida por mor deste tipo de violencia, xurde a normativa que contempla estos casos, sendo unha pensión destinada aos fillos -naturáis ou adoptados- da falecida, que residan en España, tanto se o autor da morte fose o pai do orfo ou orfos, como si se tratase dun terceiro e a muller fose, na práctica, a única proxenitora que exercía o coidado dos fillos. Neste censo, a normativa interpreta que estas circunstancias son equiparables aos casos de orfandade absoluta, polo que o importe da pensión é maior.

En canto á idade dos beneficiarios, a normativa distingue entre os menores de 21 anos ou maiores desta idade pero coa suas capacidades de traballo mermadas (incapacidade permanente absoluta, gran invalidade ou grao de discapacidade do 65%) e, os maiores de 21 e menores de 25 anos, sempre que non desenvolvan unha actividade ou ocupación remunerada. Tamén se incluirían aqueles que, ainda tendo unha remuneración, esta non supere o salario mínimo interprofesional. Se estivera estudando ao cumprimento dos 25 anos, esta prorrogaríase ata o primeiro día do mes inmediatamente posterior ao inicio do seguinte curso académico.

No caso de que soamente exista un orfo beneficiario/a, a cuantía a cobrar sería do 70% da base reguladora da difunta en 14 pagas, coa condición de que o resultado de sumar os rendementos económicos anuais da unidade familiar de convivecia, non sobrepasen o 75 % do SMI, excluidas a parte proporcional das pagas extra. De superarse esta cantidade, a cuantía da pensión sería do 20% como na pensión convencional.

Se houbese máis dun beneficiario/a, a suma dos porcentaxes non pode superar o 118% da base reguladora da difunta. Si esto sucederá, tomarase como referencia o 118% da base mínima de cotización que esté estipulada a data de falecemento. Se non se superase dita suma, a pensión será a equivalente á pensión mínima de viudedade con cargas familiares, a cal para o ano 2023 é de 905,90 euros ao mes.

 Para aqueles falecementos que se producirán despóis da entrada en vigor da norma (03/2019), os efectos económicos da prestación fixaranse para o día seguinte ao deceso si a solicitude se presenta nos tres meses posteriores e noutros supostos, aplicarase unha retroactividade máxima de tres meses.

Para falecementos anteriores a 03/2019, terase igualmente dereito a elo, si a morte se produxo antes, pero os fillos cumpliran igualmente cos requisitos nese comento e os mantiveran á hora de realizar o trámite de petición

Para más información contacte con nosotros, le informamos sin compromiso en el teléfono 988 609 224 y en de******@ar***********.com

Síganos en Facebook y vea nuestro blog de protección de datos, para mantenerse informado de todas las novedades.

Comparte este artículo en tus redes
Toll Free
1-885-245-45635
New York
1-455-245-45623
Toronto
1-657-544-45623